fbpx

DUŠNA AKTIVACIJA / (ENG) SOUL ACTIVATION

Dobrodošli v svetu Dušne aktivacije

 – močne energetske tehnike, ki vam lahko pomaga, da se zlijete s svojo dušo in sprostite svoj pravi potencial. Pomaga vzpostaviti in vzdrževati notranjo uravnovešenost in obtimalno duševno stanje. To je osnova za zdravo telo, odnose, finance in različne osebne dosežke. Fizično stanje samo odraža energijskega. Ko želimo nekaj v življenju spremeniti začnimo spremembo v energiji. Posamezno srečanje traja približno 35 minut. Tehnika se je izkazala za izjemno učinkovito v zelo različnih primerih. Osnovni namen je ustvariti energijsko zlitost med dušo, telesom, razumom in delovanjem. Med samimi seansami se odpirajo kanali z duhovnim vodstvom in klientom, s predniki, s preteklostjo. Velikokrat se začnejo vračati potlačeni spomini  in tudi občutki in čuštva iz otroštva z namenom, da se očistijo iz telesa in naredijo prostor novim izkustvom. Spontano se lahko zgodijo tudi ozdravitve in osvoboditve, če je to skladno z dušo. Velikokrat se zgodi, da ljudje pridejo do novih priložnosti, spoznanj, materialnih dobrin…

Desetletje izkušenj pa je oblikovalo tudi različne pakete glede na željene dosežke. Vsakemu, ki se sreča z dušno aktivacijo prvič vsekakor svetujem Cikel Dušne aktivacije. Človeka popelje v edinstven izkustven proces skozi 4 srečanja in se aktivira na nivoju telesa, čustev, mentala in duše. Nekdo se lahko odloči tudi za eno srečanje za določen namen. Nekoga pokliče Dušna aktivacija na dolgoročno sodelovanje, da na mesečnih intervalih vzdržuje idealno dušno kondicijo. Zato sem vam pripravil polletni paket šestih srečanj in letni paket dvanajstih srečanj.

 

Cikel Dušna aktivacija

S štirimi srečanji po približno 35 minut lahko uskladite svoje fizično, čustveno, mentalno in energijsko telo s svojo dušo.

Na prvem srečanju aktiviramo fizično telo, da se odpre sprejemanju in opuščanju potlačenih spominov. To pomaga sprostiti vse fizične blokade, ki vas morda ovirajo pri vašem resničnem potencialu.

Na drugem srečanju aktiviramo čustveno telo, da začnemo sproščati potlačena čustva. Če si dovolite čutiti in izraziti ta čustva, lahko opustite vse čustvene blokade, ki vam morda preprečujejo, da bi popolnoma objeli svojo dušo.

Na tretjem srečanju aktiviramo mentalno telo, da se uskladi z vašo dušo. Če svoje misli in prepričanja povežete z namenom svoje duše, lahko sprostite svoj mentalni potencial in dosežete jasnost uma.

Na koncu, na četrtem srečanju, aktiviramo energijsko telo, da vase spusti dušo in se z njo poveže. To zlitje z vašo dušo je močan trenutek spoznanja in vam lahko pomaga, da postanete najboljša različica sebe.

 

Terapija se izvaja tudi na daljavo.

Najprej se na kratko pogovorimo po telefonu ali različnih pogovornih aplikacij, da se energijsko povežemo in da začutim vašo vibracijo. Nato sledi izvajanje procesa na daljavo. Po koncu se še enkrat na kratko slišimo in si zaželimo lepo procesno obdobje.

 

Pomembno

S sodelovanjem v tej tehniki Dušene aktivacije lahko prebudite čustva, ki jih nosite v srcu, zgradite trdne temelje za življenje in se povežete z Bogom, bitji svetlobe in izvornim planetom. Lahko se bolje zavedate sebe in sveta okoli sebe ter uresničite svoj pravi potencial.

 

Torej, kaj še čakaš? Pridružite se nam na tem potovanju samoodkrivanja in sprejmite moč aktivacije duše. Pišite nam še danes, da se dogovorite za prvo srečanje in sprostite polni potencial svoje duše.

 

Proces lahko spremljajo tudi različne reakcije, ki so prehodnega značaja in običajno izginejo v enem do treh dneh.

 

Cenik:

-posamezno srečanje = 80 EVR.

-Cikel Dušna aktivacija = 300 EVR (ali sprotno po 80evr na srečanje)

-Polletni paket (6 seans) = 420 EVR

-Letni paket (12 seans) = 800 EVR

-Dušna aktivacija na daljavo = 65EVR

-Cikel Dušna aktivacija na daljavo = 240 EVR

Za več informacij ter naročila pokličite na tel. štev.: 051 311 309 ali pišite na e-pošto: jernej.zorec@siol.net.

Toplo dobrodošli,

Jernej Zorec

 

ENG

Welcome to the world of Soul activation

– powerful energetic techniques that can help you merge with your soul and unleash your true potential. It aids in establishing and maintaining inner balance and optimal mental state, which forms the foundation for a healthy body, relationships, finances, and various personal achievements. Your physical state is a reflection of your energy. When we want to change something in life, we start by initiating a change in energy. Each individual session lasts approximately 35 minutes. This technique has proven to be highly effective in a wide range of cases. Its primary purpose is to create energetic alignment between the soul, body, mind, and actions. During the sessions, channels are opened with spiritual guidance, connecting with ancestors and the past. Suppressed memories, as well as emotions and sensations from childhood, often begin to resurface in order to be released from the body and make room for new experiences. Spontaneous healing and liberation can also occur if they are in line with the soul’s path. It frequently happens that people discover new opportunities, insights, and material abundance…

A decade of experience has led to the development of various packages based on desired outcomes. For anyone encountering Soul Activation for the first time, I highly recommend the Soul Activation Cycle. It takes individuals through a unique experiential process over four sessions, activating the body, emotions, mind, and soul. Alternatively, someone may choose a single session for a specific purpose. Some individuals are called to engage in long-term collaboration with Soul Activation, maintaining optimal soul fitness on a monthly basis. Therefore, I have prepared a six-session package for six months and a twelve-session package for one year.

 

Soul Activation Cycle

In the first meeting, we activate the physical body to open up to accepting and letting go of repressed memories. This helps to release any physical blockages that may be holding you back from your true potential.

In the second meeting, we activate the emotional body to begin releasing repressed emotions. By allowing yourself to feel and express these emotions, you can let go of any emotional blockages that may be preventing you from fully embracing your soul.

In the third meeting, we activate the mental body to align with your soul. By connecting your thoughts and beliefs with your soul’s purpose, you can unlock your mental potential and achieve clarity of mind.

Finally, in the fourth meeting, we activate the energy body to let your soul into you and connect with it. This fusion with your soul is a powerful moment of realization and can help you to become the best version of yourself.

 

Therapy is also carried out remotely. First, let’s talk briefly on the phone or various chat apps to connect energetically and to feel your vibration. This is followed by remote process execution. After the end, let’s talk briefly again and wish each other a nice process period.

 

Important

By participating in this Soul activation technique, you can awaken the emotions you carry in your heart, build a solid foundation for life, and connect with God, beings of light, and the source planet. You can become more aware of yourself and the world around you, and realize your true potential.

So what are you waiting for? Join us in this journey of self-discovery and embrace the power of soul activation. Contact us today to schedule your first meeting and unlock the full potential of your soul.

 

The process can also be accompanied by various reactions, which are transient and usually disappear within one to three days.

 

Price List:

  • Individual session = 80 EUR
  • Soul Activation Cycle = 300 EUR (or 80 EUR per session)
  • Half-year package (6 sessions) = 420 EUR
  • Annual package (12 sessions) = 800 EUR
  • Remote Soul Activation = 65 EUR
  • Remote Soul Activation Cycle = 240 EUR

For more information and orders, call tel. no.: 0038651 311 309 or write to e-mail: jernej.zorec@siol.net.

 

Warm welcome,

Jernej Zorec